Skip to main content

 

Mis niets, meld je aan voor een Axon News abonnement!

Meld je nu aan voor een Axon News (proef)abonnement en je wordt 3 weken lang dagelijks op de hoogte gehouden van de belangrijkste zorgactualiteiten met alle verdiepingsartikelen van de redactie, het actuele farmanieuws, algemeen zorgnieuws, medtech- en ziekenhuisnieuws. Daarnaast ontvang je dagelijks de ‘Axon News Alert’.


Er ligt eindelijk een nieuw coalitieakkoord en het nieuwe kabinet is een hoop van plan. Ook aan de zorg wordt de komende jaren gesleuteld. Hoewel deze ontwikkelingen het nieuws de afgelopen week overheersten, was er gelukkig wel meer te beleven. Met onder meer: Friese ziekenhuizen fuseren, een Australische arts behandelt zichzelf met succes voor kanker en agressie in de ziekenhuizen eist zijn tol. Dit en andere highlights uit het Axon News leest u in ons wekelijkse overzicht. Veel leesplezier!

Algemeen

Het is eindelijk zo ver. De formerende partijen zijn er uit. Een nieuw coalitieakkoord van 26 pagina’ s behelst de diverse plannen die het nieuwe kabinet de komende periode uit wil voeren. De hoofdpunten uit het coalitieakkoord coalitieakkoord “Hoop, lef en trots” van PVV, VVD, NSC en BBB zijn:

  • Bestaanszekerheid en koopkracht: Het eigen risico in de zorg wordt in 2027 meer dan gehalveerd naar 165 euro. Er komt een lastenverlichting op arbeid en bijna gratis kinderopvang.
  • Asiel en migratie: Er komt een streng asielpakket met een tijdelijke Asielcrisiswet. De asielvergunning voor onbepaalde tijd wordt afgeschaft en statushouders krijgen geen voorrang meer bij sociale huurwoningen. Gezinshereniging en studiemigratie worden ingeperkt.
  • Wonen en infrastructuur: Jaarlijks moeten er 100.000 nieuwe woningen bijkomen. Procedures voor bouwprojecten worden versneld, en er wordt geïnvesteerd in het openbaar vervoer, zoals de aanleg van de Lelylijn.
  • Landbouw en natuur: De coalitie wil Europese richtlijnen aanpassen en geen gedwongen krimp van de veestapel. Rode diesel voor boeren komt terug, en er wordt ingezet op vrijwillige uitkoop en innovatie.
  • Energie en klimaat: Het klimaatfonds blijft bestaan en er komen vier nieuwe kerncentrales. Subsidies voor elektrische auto’s worden per 2025 geschrapt.
  • Zorg en onderwijs: De eerstelijnszorg wordt versterkt, en werken in de zorg aantrekkelijker gemaakt. Onderwijs moet politiek neutraal en effectief zijn.
  • Bestuur en rechtsstaat: Er komt een nieuw kiesstelsel, een constitutioneel hof, en een recht op vergissen. De publieke omroep krijgt een bezuiniging van 100 miljoen euro.
  • Veiligheid: De aanpak van georganiseerde misdaad wordt versterkt en straffen voor zware misdrijven worden verhoogd.
  • Internationale veiligheid: Steun aan Oekraïne wordt voortgezet en verplaatsing van de ambassade naar Jeruzalem wordt onderzocht.
  • Overheidsfinanciën: Recentelijke lastenverzwaringen voor ondernemers worden deels teruggedraaid, met een netto jaarlijkse besparing van 4,7 miljard euro.

Wat dit voor de zorg betekent, kunt u in onze analyse lezen.

Meer dan 1,4 miljoen Nederlanders lopen een groot risico op diabetes type 2, veroorzaakt door een ongezonde leefstijl en maatschappelijke inrichting. Experts waarschuwen voor een “diabetescrisis” en pleiten voor ingrijpende veranderingen. Ze wijzen op de overvloed aan ongezonde voeding, gebrek aan beweging en de constante verleidingen in onze omgeving. Hoge prijzen en stressvolle levens maken het moeilijk om gezond te leven. Huidige maatregelen zijn onvoldoende; er moet meer focus komen op preventie en de voedselomgeving. Voorgestelde oplossingen omvatten gebalanceerd supermarktaanbod, strengere marketingregels voor ongezond voedsel, en gezondere schoolkantines. Een systeemverandering is noodzakelijk om verdere gezondheidsproblemen te voorkomen.

Bijna de helft van de huisartsenpraktijken heeft een tekort aan praktijkruimte, blijkt uit de jaarlijkse Nivel praktijkenenquête. Er is vooral gebrek aan voldoendespreekkamers, voornamelijk in stedelijke gebieden met hoge huurprijzen. Dit probleem belemmert het aannemen van nieuwe patiënten. De belangrijkste oorzaken zijn het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden (75%) en budget (28%). Hoewel verhuizen en verbouwen mogelijke oplossingen zijn, worden deze belemmerd door financiële beperkingen en gebrek aan medewerking van gemeenten of verhuurders. Ondanks de hogere huurprijzen in stedelijke gebieden, verschilt de WOZ-waarde per m² niet significant tussen praktijken met en zonder ruimtegebrek.

Hoewel zorggebruikers momenteel tevreden zijn met de toegankelijkheid van zorg, maken ze zich zorgen over de toekomst vanwege het toenemende tekort aan zorgpersoneel. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) biedt hybride zorg als mogelijke oplossing, waarbij digitale middelen zoals e-mail en beeldbellen worden ingezet. Echter, dit kan de toegankelijkheid verminderen voor mensen met lage gezondheids- of digitale vaardigheden. Uit Nivel-onderzoek blijkt dat 82% van de zorggebruikers nu nog de benodigde zorg ontvangt. Het Nivel organiseert een sessie op 23 mei om perspectieven op toegankelijkheid van zorg te bespreken en te verbeteren.

Farma

Biotechbedrijf Galapagos gaat samenwerken met Blood Centers of America (BCA) om zijn celtherapieën tegen kanker te ontwikkelen. Galapagos krijgt toegang tot vijftig bloedcentra van BCA om daar apparatuur voor lokale productie van CAR-T-therapieën te installeren, waardoor de productietijd aanzienlijk wordt verkort van dertig naar zeven dagen. Topman Paul Stoffels beschouwt dit als een belangrijke mijlpaal die Galapagos in staat stelt zijn activiteiten in de VS uit te breiden en commercieel te introduceren. De strategie van Galapagos is de afgelopen twee jaar gewijzigd, met focus op kankerbehandelingen en verkoop van commerciële activiteiten.

De Australische arts Richard Scolyer is al een jaar kankervrij na als eerste patiënt immunotherapie tegen een glioblastoom te hebben ondergaan. Glioblastoom is de agressiefste vorm van hersenkanker, waaraan de meeste patiënten binnen een jaar overlijden. Wereldwijd krijgen jaarlijks meer dan 300.000 mensen een glioblastoomdiagnose. Scolyer, mededirecteur van het Melanoma Institute Australia, ontdekte samen met collega Georgina Long dat een combinatie van medicijnen vóór tumorverwijdering bij huidkanker effectief is. Hij paste deze methode op zichzelf toe. Na de behandeling had hij enkele maanden last van epileptische aanvallen en leverproblemen, maar hij is nu vrij van kanker.

Drie artsenorganisaties en zorgverzekeraar DSW roepen het demissionaire kabinet op om het preferentiebeleid aan te passen. Ze willen dat Nederland concurrerende prijzen hanteert en meerdere preferente middelen per behandeling aanwijst. Huisartsencomité De Bevlogen Huisartsen, Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH), Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en DSW hebben een petitie opgesteld die al ruim vierduizend keer is ondertekend. Ze benadrukken dat het huidige beleid leidt tot medicijntekorten en extra zorgkosten door verwarring bij patiënten en verhoogde werkdruk voor apothekers en artsen. De petitie wordt aangeboden aan minister Pia Dijkstra bij het debat over geneesmiddelenbeleid.

MedTech

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJinspecteerde in 2022-2023 24 gemachtigden van medische hulpmiddelen onder de MDR/IVDR. Niet alle gemachtigden voldeden aan de basiseisen. Een gemachtigde, die fabrikanten buiten de EU vertegenwoordigt, moet aan strikte wettelijke eisen voldoen, zoals beschreven in de MDR/IVDR. De inspectie controleerde de gemachtigden op drie thema’s: het mandaat tussen fabrikant en gemachtigde, kennis van de PRRC, en verantwoordelijkheden van de gemachtigde. Het rapport bevat verbeteracties om te zorgen dat gemachtigden voldoen aan de eisen en daarmee veilige en effectieve medische hulpmiddelen in de EU garanderen.

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben een nieuwe perfusiemethode ontwikkeld om donornieren langer buiten het lichaam in leven te houden, zoals gepubliceerd in Nature Communications. Deze methode kan afgekeurde donornieren herstellen, waardoor ze geschikt worden voor transplantatie. Dit zou de donorpool kunnen vergroten en meer patiënten met ernstig nierfalen helpen. Momenteel zijn ongeveer tweeduizend patiënten in Nederland afhankelijk van dialyse, een zware en tijdrovende behandeling. De enige echte oplossing voor ernstig nierfalen is een niertransplantatie, maar door het donortekort kan slechts de helft van de patiënten worden geholpen.

Het Maastricht UMC+ en Philips hebben een vierjarige samenwerkingsovereenkomst gesloten, gericht op beeldgestuurde behandelingen, digitalisering van acute en IC-zorg, en ontwikkelingen in radiologie voor neurologische en oncologische zorg. De samenwerking omvat kennisuitwisseling en de ontwikkeling van nieuwe technologieën en toepassingen in de gezondheidszorg. Het doel is om zorgverleners te ondersteunen en de zorg niet complexer te maken, met een focus op mens- en patiëntgerichte technologieën om de zorg continu te verbeteren en toegankelijk te houden.

Kinderoogartsen bij Maastricht UMC+ voerden als eersten in Nederland kunstlensimplantaties uit bij baby’s met aangeboren staar. Deze lenzen bevorderen de visuele ontwikkeling en voorkomen blindheid. Voorheen was deze operatie bij jonge kinderen complex vanwege hun kleine ogen en onontwikkelde zicht. De nieuwe techniek biedt baby’s onder de twee jaar nu de mogelijkheid tot lensimplantatie, waardoor ze minder afhankelijk zijn van contactlenzen en sneller kunnen leren zien. Voordelen omvatten ook een verlaagd risico op ooginfecties en het voorkomen van nastaar. De ingreep werd eind vorig jaar met succes uitgevoerd.

Ziekenhuis

De fusie tussen de ziekenhuizen MCL in Leeuwarden en Tjongerschans in Heerenveen is definitief en gaat vanaf 1 januari verder onder de naam Frisius MC. Dit biedt mogelijkheden voor efficiënter werken, investeringen in digitalisering en zorgvernieuwing, en het voldoen aan volumenormen. Hoewel alle locaties open blijven, zal de zorgverdeling waarschijnlijk veranderen. Op lange termijn wordt een volgende fusie verwacht, waarbij Tjongerschans en het Antonius in Sneek zullen opgaan in een nieuw ziekenhuis in Joure. Hoewel gemeenten bezorgd zijn, lijken de betrokken ziekenhuizen en zorgverzekeraars vastbesloten om door te gaan.

Bestuurders van medisch-specialistische bedrijven (msb’s) in coöperatievorm hebben te veel btw betaald. Dit wordt erkend door belastingkantoren in vier regio’s. Bezwaarschriften van bestuurders van vier msb’s zijn succesvol geweest, wat leidt tot teruggave van miljoenen euro’s. Fiscaal expert Jos Sluijs schat dat alle bestuurders van ruim veertig medische coöperaties in totaal ongeveer 10 miljoen euro kunnen terugkrijgen over vijf jaar. Dit komt doordat een msb-bestuurder volgens de Belastingdienst niet als ondernemer wordt beschouwd voor de omzetbelasting, wat leidt tot teruggave van onterecht betaalde btw en besparingen van ongeveer 2 miljoen euro per jaar voor de coöperaties.

De ontevredenheid over werkdruk bij medisch specialisten en AIOS is gestegen naar 30%. Regeldruk en administratieve lasten dragen hier het meest aan bij. Niettemin blijft werkplezier hoog met 86%. Een onderzoek onder 10.000 specialisten toont aan dat arbeidsomstandigheden niet altijd aansluiten bij de complexiteit van zorg en de gewenste werk-privébalans. Bijna de helft van AIOS en specialisten werkt meer dan 46 uur per week. Piet-Hein Buiting, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, benadrukt de noodzaak om de werkomstandigheden te verbeteren.

Ondanks toenemend agressiebeleid in de zorg, blijft het aantal geweldsincidenten hoog. Ziekenhuizen rapporteren frequent agressie tegen medewerkers, met dagelijkse beveiligingsoproepen en wekelijkse politiehulp. In 2023 werd 61,2% van de zorgmedewerkers geconfronteerd met agressie. Verbaal geweld stijgt, vooral in jeugd- en gehandicaptenzorg, terwijl fysieke agressie in ziekenhuizen ook wordt geassocieerd met drugs en alcohol. Ziekenhuizen, waaronder Isala en UMC Amsterdam, melden aanzienlijke stijgingen sinds 2021, vaak gerelateerd aan de pandemie. De trend wordt bevestigd door andere ziekenhuizen, die hopen op een afname door strenger beleid.


De adviezen van de CieBOM, het ZIN en de besluiten en waarschuwingen van de IGJ tezamen met de politieke agenda vindt u elke vrijdag in het ‘Weekoverzicht adviezen, overheid en politiek’. Klik hier voor het meest recente overzicht (alleen voor abonnees).


Bron: Arts en auto, Diabetesvereniging Nederland (DVN), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Medisch Contact, MedTech Dive, NIVEL, NRC Handelsblad, Skipr, Trouw