Skip to main content

Het ZIN heeft de overheid en veldpartijen laten weten dat voor de tweede helft van 2024 dertien nieuwe kandidaten voor plaatsing in de sluis worden verwacht. Ook geeft het ZIN meer informatie over de status van de reeds aangekondigde sluiskandidaten. Aanvullend hierop geven wij een overzicht van de huidige middelen in de sluis.

De wettelijke criteria voor het plaatsen van een middel in de sluis luiden als volgt (gewijzigd per 1 juli 2023):

 • bij een voorzien macrokostenbeslag (van één of meerdere nieuwe indicaties) van € 20 miljoen of meer per jaar. In dit geval worden álle nieuwe en toekomstige indicaties in de sluis geplaatst;
 • wanneer de grens van € 20 miljoen niet gehaald wordt, maar de kosten € 50.000 per patiënt per jaar bedragen én het verwachte macrokostenbeslag € 10 miljoen of meer per jaar bedraagt. In dit geval wordt de nieuwe indicatie in de sluis geplaatst.

De minister neemt een beslissing (over sluisplaatsing) nadat ZIN het middel heeft beoordeeld. Dit gebeurt pas als het middel een handelsvergunning heeft, die op Europees niveau wordt afgegeven door de Europese Commissie nadat het CHMP – onderdeel van het EMA – een positieve opinie heeft uitgebracht. Sinds november 2023 kunnen patiënten, voorschrijvers en geneesmiddelenfabrikanten op het ‘dashboard doorlooptijden geneesmiddelen’ zien wat de vergoedingsstatus is voor dure, nieuwe geneesmiddelen. Demissionair minister Dijkstra gaf onlangs als antwoord op Kamervragen (pdf) nog aan dat ze onderzoekt of middelen die door zorgverzekeraars worden beoordeeld ook aan het dashboard kunnen worden toegevoegd.

Sluiskandidaten tweede helft 2024

Naar aanleiding van de meest recente Horizonscan Geneesmiddelen van het Zorginstituut zijn onderstaande dertien geneesmiddelen geïdentificeerd als sluiskandidaat waarvoor registratie wordt verwacht tot en met december 2024. In de Sluiskandidatenbrief tweede helft 2024 (pdf) geeft het ZIN per geneesmiddel een korte toelichting die in onderstaande tabel is overgenomen (tabel 1). Aanvullende informatie komt via de Horizonscan.

Tabel 1: Sluiskandidaten tot en met tweede helft 2024 (bron: Horizonscan Zorginstituut)

Geneesmiddel
(merknaam)
Verwachte registratie Indicatie (uitbreiding) Grondslag
faricimab (Vabysmo) Juli 2024 Bloedvatafsluiting in netvlies (BRVO/CRVO) 9.000 per jaar. Behandelduur onbekend eenmalig. Kosten behandeling onbekend. Kosteninschatting is op basis van gegeven lijstprijs van € 730 per injectie. Bij vijf injecties per jaar is het macrokostenbeslag > € 20 miljoen p.j.
fruquintinib Juli 2024 Gemetastaseerd colorectaalcarcinoom (mCRC) Maximaal 500 patiënten per jaar. Behandelduur gemiddeld 12 weken, toediening 1 maal per dag voor 3 weken gevolgd door 1 stopweek. Een behandeling kost minder dan € 50.000. Maximale macrokostenbeslag > € 20 miljoen p.j.
amivantamab (Rybrevant) Augustus 204 Indicatieuitbreiding naar bepaalde vorm van niet-kleincellige longkanker (NSCLC) Maximaal 62 patiënten. In 2025 worden nog 2 indicatieuitbreidingen voor longkanker verwacht. Op basis van lijstprijs van € 1188,21 komt behandeling > € 60.000 p.p. p.j. Maximale macrokostenbeslag > 20 miljoen p.j.
mirvetuximab soravtansine Augustus 2024 Ovariumkanker Maximaal 530 patiënten. Behandeling 1x per 3 weken, behandelduur onbekend. Nederlandse prijs is onbekend, maar ZIN gaat uit van > € 40.000 p.p. p.j. (Prijs in V.S. ligt op $ 6,559 voor levering van 20 ml.) Maximale macrokostenbeslag > 20 miljoen p.j.
odronextamab September 2024 Non-Hodgkin lymfoom (DLBCL) derdelijn Maximaal 168 patiënten. Behandelduur onbekend, net als de Nederlandse prijs. Maximale macrokostenbeslag is op basis van middelen voor vergelijkbare indicatie (sluismiddelen epcoritamab en glofitamab) en komt uit op > € 20 miljoen p.j.
enfortumab vedotin (PADCEV) September 2024 Indicatieuitbreiding naar de eerste lijn bij blaaskanker Ongeveer 1.400 patiënten. Kosteninschatting € 45.000 p.p. p.j. Maximale macrokostenbeslag > 20 miljoen p.j.
zolbetuximab (Vyloy) September 2024 Maagkanker Maximaal 100 patiënten. Behandeling 1x per 3 weken, behandelduur onbekend. In 2026 wordt een indicatieuitbreiding naar pancreaskanker verwacht waardoor geschatte macrokostenbeslag voor beide indicaties tezamen voldoet aan sluiscriteria. Prijs is onbekend, maar er wordt verwacht dat het aan één van beide criteria voldoet.
avacincaptad pegol (Zimura) September 2024 Oogaandoening (GA na AMD) Maximaal 12.000 patiënten. Behandeling 1x per maand, behandelduur onbekend. Kosteninschatting is € 23.000 p.p. p.j. Maximale macrokostenbeslag > 20 miljoen p.j.

fidanacogene

elaparvovec (Beqvez)

September 2024 Hemofilie B Maximaal 40 patiënten. Behandeling eenmalig (gentherapie). Op basis van een vergelijkbare gentherapie (etranacogene dezaparvovec (Hemgenix) $ 3,5 miljoen p.p.) wordt verwacht dat het maximale macrokostenbeslag > € 20 miljoen p.j. zal zijn.
obecabtagene autoleucel November 2024 Lymfatische leukemie (ALL) Maximaal 20 patiënten. Behandeling eenmalig (CAR-T). Op basis van vergelijkbare gentherapieën voldoet het geneesmiddel aan het criterium van meer dan € 50.000 p.p. p.j. en een maximaal macrokostenbeslag van > € 10 miljoen p.j.
marstacimab November 2024 Hemofilie A en B Aantal patiënten onbekend. Behandelduur onbekend. Behandelkosten onbekend. Op basis van kosten van vergelijkbare geneesmiddelen (emicizumab (Hemlibra), concizumab (Alhelmo)) die ook in de sluis zijn geplaatst, wordt verwacht dat het maximale macrokostenbeslag > € 20 miljoen p.j. is.
donanemab December 2024 Alzheimer in vroege fase Maximaal 21.000 patiënten. Behandelduur onbekend. Kosten Nederlandse behandeling onbekend, uitgaande van Amerikaanse prijs ca. $ 28.000 p.p. p.j. is maximale macrokostenbeslag > 20 miljoen p.j.

beremagene

geperpavec

December 2024 Dystrofische epidermolysis bullosa (DEB) Ongeveer 150 patiënten. Gentherapie. Kosten Nederlandse behandeling onbekend, uitgaande van Amerikaanse prijs $ 631.000 p.p. p.j. is maximale macrokostenbeslag > 20 miljoen p.j.

Het ZIN kondigt aan dat vanaf dit moment dure (wees)geneesmiddelen die niet in de sluis komen wegens een gering aantal patiënten apart worden genoemd (tabel 2). Deze middelen komen waarschijnlijk niet in aanmerking voor de sluis waardoor er geen centrale onderhandelingen zullen plaatsvinden. Er bestaat een risico dat deze middelen niet-kosteneffectief het basispakket instroomt. De minister heeft in een eerder stadium aangekondigd aanvullende maatregelen te nemen om dit probleem te adresseren. Deze zijn op moment van schrijven nog niet bekend.

Tabel 2 Dure (wees)geneesmiddelen niet in aanmerking voor sluis vanwege geringe aantal patiënten

mozafancogene autotemcel 2025 Fanconi-anemie subtype A Ongeveer 0-2 patiënten per 10 jaar. Gentherapie. Verwachte kosten > € 50.000 p.p. p.j.
Status reeds aangekondigde sluiskandidaten

In november 2023 kondigde minister Kuipers eveneens dertien nieuwe sluiskandidaten voor de eerste helft van 2024. Intussen zijn er twee sluiskandidaat afgevallen (tabel 4). Tabel 3 geeft een overzicht van de status van de overige middelen en de status van sluiskandidaten waarover de Tweede Kamer in eerdere brieven is geïnformeerd.

Tabel 3: Status aangekondigde sluiskandidaten

Geneesmiddel
(merknaam)
Indicatie(s) Overige informatie
bevacizumabvikg (Lytenava) Natte leeftijdsgebonden macula degeneratie Positieve CHMP-opinie maart 2024
aumolertinib Niet-kleincellig longkanker (NSCLC) De CHMP heeft nog geen uitspraak gedaan
capivasertib Niet-kleincellig longkanker (NSCLC) De CHMP heeft nog geen uitspraak gedaan
concizumab Hemofilie A en B met inhibitors De CHMP heeft nog geen uitspraak gedaan

efanesoctocog

alfa

Hemofilie A De CHMP heeft nog geen uitspraak gedaan
lecanemab Dementie in een vroeg stadium De CHMP heeft nog geen uitspraak gedaan
risankizumab Colitius ulcerosa De CHMP heeft nog geen uitspraak gedaan
serplulimab Kleincellig longkanker (ESCLC) De CHMP heeft nog geen uitspraak gedaan
sugemalimab Niet-kleincellig longkanker (NSCLC) De CHMP heeft nog geen uitspraak gedaan
toripalimab Slokdarmkanker (ESCC) De CHMP heeft nog geen uitspraak gedaan

zamtocabtagene

autoleucel

Diffuus grootcellig B-cellymfoom (lymfeklierkanker) EMA goedkeuring wordt pas in 2025 verwacht

Tabel 4: Afgevallen sluiskandidaten

Geneesmiddel (merknaam) Indicatie Status
rucaparib (Rubraca) Volwassen patiënten met gevorderde epitheliale eierstok-, eileider- of primaire peritoneale kanker Op basis van de beschikbare gegevens voldoet het geneesmiddel niet meer aan de sluiscriteria
crizanlizumab (Adakveo®) Voor de preventie van afsluiting van bloedvaten bij patiënten met sikkelcelziekte in de leeftijd van 16 jaar en ouder Europese Commissie heeft de handelsvergunning ingetrokken

 

Overzicht huidige middelen in de sluis

Onderstaande tabellen tonen het overzicht van de geneesmiddelen die momenteel in de sluis zijn geplaatst (tabel 5). Na de Horizonscan zijn er geen middelen meer naar voren gekomen die vervolgens in de sluis zijn geplaatst.

Tabel 5: Huidige geneesmiddelen in de sluis (bron: overzicht sluismiddelen ZIN)

Geneesmiddel (merknaam) Indicatie(s) Status
abemaciclib (Verzenios®) Lokaal gevorderde of metastatische borstkanker ZIN-advies december 2023: Niet opnemen in basispakket
avalglucosidase alfa (Nexviadyme®) Ziekte van Pompe (stofwisselingsziekte) Plaatsing gepubliceerd in stcrt 24-12-2021 Nr. 50460. Beoordeling gestart, advies verwacht april of mei 2024
avapritinib (Ayvakyt®)
 • Volwassenen patiënten met niet-reseceerbare of gemetastaseerde gastro-intestinale stromale tumoren met een D842V-mutatie in het van bloedplaatjes afgeleide groeifactorreceptor-alfa-gen
 • Indolente systemische mastocytose

Planning ZIN niet openbaar, volgens dashboard bezig met dossierindiening

axicabtagene ciloleucel (Yescarta®) Lymfeklierkanker Plaatsing gepubliceerd in stcrt 22-11-2021 Nr. 46983. Beoordeling gestart, advies verwacht mei of juni 2024
bimekizumab (Bimzelx®)
 • Axiale spondyloartritis
 • Actieve artritis psoriatica bij volwassenen die ontoereikend reageerden op een of meer ziekte modificerende anti-reumatica of deze niet verdragen
Plaatsing gepubliceerd in stcrt 30-06-2023 Nr. 18183. Planning ZIN niet openbaar, volgens dashboard bezig met dossierindiening
brexucabtagene autoleucel (Tecartus®)
 • Recidiverend of refractair mantelcellymfoom (MCL)
 • Acute lymfoblastische leukemie (ALL)
 • ZIN-advies april 2023: Opnemen in basispakket nadat prijs met 80% is gezakt. In maart 2024 maakte de minister bekend dat de onderhandelingen zijn mislukt. Fabrikant geeft aan een nieuw vergoedingsdossier in te dienen
 • Plaatsing gepubliceerd in stcrt 19-09-2022 Nr. 24695. Planning ZIN niet openbaar, volgens dashboard bezig met dossierindiening
carfilzomib (Kyprolis®) Ziekte van Kahler (multipel myeloom) Tijdelijk toegelaten middels financieel arrangement t/m december 2024. Gepubliceerd in stcrt 11-10-2022 Nr. 26835.
cipaglucosidase alfa (Pombiliti®) Volwassenen met de ziekte van Pompe met late onset (zuur αglucosidase [GAA]-deficiëntie) Plaatsing gepubliceerd in stcrt 14-03-2023 Nr. 8134. Beoordeling gestart
darolutamide (Nubeqa®) Volwassen mannen met gemetastaseerd, hormoongevoelig prostaatcarcinoom in combinatie met docetaxel en androgeendeprivatietherapie ZIN-advies juli 2023: Opnemen in basispakket na prijsonderhandelingen
deucravacitinib (Sotyktu®) Matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen die in aanmerking komen voor systemische behandeling ZIN-advies maart 2024: Opnemen in basispakket na prijsonderhandelingen
dostarlimab (Jemperli®) Volwassen patiënten met dMMR/MSI-H primair gevorderd of gerecidiveerd endometriumcarcinoom die in aanmerking komen voor systemische therapie Plaatsing gepubliceerd in stcrt 22-12-2023 Nr. 35409. Beoordeling gestart, advies verwacht juni of juli 2024
efgartigimod (Vyvgart®) Gegeneraliseerde Myasthenia Gravis (gMG) Plaatsing gepubliceerd in stcrt 25-08-2022 Nr. 22265. Beoordeling gestart
elranatamab (Elrexfio®) Volwassenen met recidiverend en refractair multipel myeloom die minimaal drie eerdere behandelingen hebben gekregen, waaronder een immunomodulerend middel, een proteasoomremmer en een anti-CD38 antilichaam, en die tijdens de laatste therapie ziekteprogressie hebben vertoond Plaatsing gepubliceerd in stcrt 22-12-2023 Nr. 35409. Planning ZIN niet openbaar, volgens dashboard bezig met dossierindiening
emicizumab (Hemlibra®) Voor de routinematige profylaxe van bloedingen bij patiënten met hemofilie A zonder remmers tegen factor VIII ZIN-advies november 2023: Opnemen in basispakket na prijsonderhandelingen
epcoritamab (Tepkinly®) Volwassenen met recidief of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom na 2 of meer systemische therapielijnen Plaatsing gepubliceerd in stcrt 18-10-2023 Nr. 28852. Beoordeling gestart
etranacogene dezaparvovec (Hemgenix®) Ernstige en matig ernstige hemofilie B (congenitale factor IX-deficiëntie) bij volwassen patiënten zonder een voorgeschiedenis van factor IX-remmers Plaatsing gepubliceerd in stcrt 14-03-2023 Nr. 8134. Planning ZIN niet openbaar, volgens dashboard bezig met beoordeling
etrasimod (Velsipity®) Patiënten van 16 jaar en ouder met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa (CU) die onvoldoende reageren of niet meer reageren op of intolerant zijn voor conventionele behandeling of een biologisch middel Plaatsing gepubliceerd in stcrt 26-02-2024 Nr. 5661. Planning ZIN niet openbaar, volgens dashboard bezig met dossierindiening
exagamglogene autotemcel (Casgevy®)
 • Transfusieafhankelijke β-thalassemie bij patiënten van 12 jaar en ouder voor wie een hematopoëtische stamceltransplantatie (HSC-transplantatie) geschikt is en een humaan leukocytenantigeen (HLA)-gematchte, gerelateerde HSC-donor niet beschikbaar is
 • Ernstige sikkelcelziekte bij patiënten van 12 jaar en ouder met recidiverende vaso-occlusieve crises (VOC’s) voor wie HSC-transplantatie geschikt is en een HLA-gematchte, gerelateerde HSC-donor niet beschikbaar is
Plaatsing gepubliceerd in stcrt 26-02-2024 Nr. 5661. Planning ZIN niet openbaar, volgens dashboard bezig met dossierindiening
glasdegib (Daurismo®) Behandeling van een vorm van bloedkanker (acute myeloïde leukemie) Plaatsing gepubliceerd in stcrt 22-07-2020 Nr. 39693. Planning ZIN niet openbaar, volgens dashboard bezig met dossierindiening
glofitamab (Columvi®) Volwassen patiënten met recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) die ten minste 2 eerdere systemische behandelingen hebben gekregen Plaatsing gepubliceerd in stcrt 30-06-2023 Nr. 18183. Beoordeling gestart, advies verwacht mei of juni 2024
idecabtagene vicleucel (Abecma®) Ziekte van Kahler (multipel myeloom) + indicatieuitbreidingen Plaatsing gepubliceerd in stcrt 20-07-2021 Nr. 35841 en stcrt 14-03-2024 Nr. 7572. Planning ZIN niet openbaar, volgens dashboard bezig met dossierindiening
isatuximab (Sarclisa®) Ziekte van Kahler (multipel myeloom) Tijdelijk toegelaten middels financieel arrangement t/m december 2024. Gepubliceerd in stcrt 11-10-2022 Nr. 26835
lebrikizumab (Ebglyss®) Matig tot ernstig atopisch eczeem bij volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder met een lichaamsgewicht van ten minste 40 kg die in aanmerking komen voor systemische behandeling Plaatsing gepubliceerd in stcrt 29-11-2023 Nr. 33189. Planning ZIN niet openbaar, volgens dashboard bezig met dossierindiening
lenvatinib (Lenvima®) Volwassen patiënten met gevorderd of teruggekeerd endometriumcarcinoom na progressie op of na eerdere platinumbevattende therapie en die niet in aanmerking komen voor curatieve operatie of bestraling Tijdelijk toegelaten middels financieel arrangement t/m december 2026. Gepubliceerd in stcrt 03-11-2023 Nr. 30299
lisocabtagene maraleucel (Breyanzi®) Lymfeklierkanker ZIN-advies april 2024: Opnemen in basispakket na prijsonderhandelingen
loncastuximab tesirine (Zynlonta®) Recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom of recidiverend of refractair hooggradig B-cellymfoom, na 2 of meer lijnen systemische therapie Plaatsing gepubliceerd in stcrt 29-11-2022 Nr. 32010. Beoordeling gestart. Advies verwacht mei of juni 2024
lutetium-177 vipivotide tetraxetan (Pluvicto®) Progressieve prostaatspecifiek membraanantigeen (PSMA)-positieve gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC) die behandeld zijn met AR pathway-inhibitie en met op taxaan gebaseerde chemotherapie Plaatsing gepubliceerd in stcrt 30-12-2022 Nr. 35381. Planning ZIN niet openbaar, volgens dashboard bezig met dossierindiening
melfalan flufenamide (Pepaxti®) Volwassen patiënten met multipel myeloom die ten minste twee eerdere therapielijnen hebben gekregen, bij wie de ziekte ongevoelig is voor lenalidomide, en ingezet als de laatste therapielijn Plaatsing gepubliceerd in stcrt 29-11-2023 Nr. 33189. Planning ZIN niet openbaar, volgens dashboard bezig met dossierindiening
mirikizumab (Omvoh®) Volwassen patiënten met matig tot ernstige actieve colitis ulcerosa die onvoldoende hebben gereageerd op, niet meer reageerden op, of intolerant waren voor conventionele therapie of een biologische behandeling Plaatsing gepubliceerd in stcrt 13-06-2023 Nr. 16319. Beoordeling gestart
niraparib-abirateron (Akeega®) Volwassen patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker en BRCA1/2-mutaties bij wie er geen klinische indicatie is voor chemotherapie Plaatsing gepubliceerd in stcrt 04-05-2023 Nr. 12908. Beoordeling gestart
nivolumab-relatlimab (Opdualag®) Huidkanker Plaatsing gepubliceerd in stcrt 11-10-2022 Nr. 26835. Beoordeling gestart. Advies verwacht mei 2024
olaparib (Lynparza®) HER2-negatieve borstkanker Plaatsing gepubliceerd in stcrt 25-08-2022 Nr. 22265. Planning ZIN niet openbaar, volgens dashboard bezig met dossierindiening
olipudase alfa (Xenpozyme®) Zure-sfingomyelinase deficiëntie type A/B of type B (ziekte van Niemann-Pick) Plaatsing gepubliceerd in stcrt 20-07-2022 Nr. 18977. Beoordeling gestart. Advies verwacht juli of augustus 2024
pegunigalsidase alfa (Elfabrio®) Als chronische enzym-substitutietherapie bij volwassenen met een bevestigde diagnose van de ziekte van Fabry Plaatsing gepubliceerd in stcrt 04-05-2023 Nr. 12908. Beoordeling gestart. Advies verwacht mei of juni 2024

pertuzumab met

trastuzumab (Phesgo®)

Vroege en gemetastaseerde borstkanker Tijdelijk toegelaten middels financieel arrangement t/m september 2024. Gepubliceerd in stcrt 15-09-2021 Nr. 40884
polatuzumab vedotine (Polivy®) Diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL, lymfeklierkanker) Plaatsing gepubliceerd in stcrt 17-06-2022 Nr. 16070. Planning ZIN niet openbaar, volgens dashboard bezig met dossierindiening
pralsetinib (Gavreto®) Longkanker met een RET-fusie Plaatsing gepubliceerd in stcrt 13-12-2021 Nr. 49586ZIN-advies december 2022: Niet opnemen in verzekerde pakket
relatlimab-nivolumab (Opdualag®) Inoperabel of gemetastaseerd melanoom Plaatsing gepubliceerd in stcrt 11-10-2022 Nr. 26835. Planning ZIN niet openbaar, volgens dashboard bezig met beoordeling
ripretinib (Qinlock®) evorderde gastro-intestinale tumoren (GIST) Plaatsing gepubliceerd in stcrt 13-12-2021 Nr. 49587. Planning ZIN niet openbaar, volgens dashboard bezig met dossierindiening
selinexor (Nexpovio®) Ziekte van Kahler (multipel myeloom) Plaatsing gepubliceerd in stcrt 20-07-2022 Nr. 18977. Planning ZIN niet openbaar, volgens dashboard bezig met dossierindiening
selumetinib (Koselugo®) Neurofibromatose in adolescenten (Ziekte van Von Recklinghausen) Plaatsing gepubliceerd in stcrt 14-07-2021 Nr. 35699. Beoordeling gestart. Advies verwacht april 2024
tabelecleucel (Ebvallo®) Recidiverende of refractaire Epstein-Barr virus positieve, post-transplantatie lymfoproliferatieve ziekte, die ten minste 1 eerdere therapie hebben gekregen. Voor orgaantransplantatiepatiënten omvat de eerdere behandeling chemotherapie, tenzij chemotherapie niet geschikt is Plaatsing gepubliceerd in stcrt 30-12-2022 Nr. 35381. Planning ZIN niet openbaar, volgens dashboard bezig met dossierindiening
talazoparib (Talzenna®)

Volwassen patiënten met BRCAI/2-kiembaanmutaties die HER2-negatief lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker hebben en die:

 • eerder zijn behandeld met een antracycline of een taxaan in de neo-adjuvante, adjuvante of gemetastaseerde setting, tenzij zij niet geschikt zijn bevonden voor deze behandeling; en
 • in geval van hormoonreceptor-positieve borstkanker eerder zijn behandeld met een hormoontherapie, tenzij zij ongeschikt zijn bevonden voor hormoontherapie

Plaatsing gepubliceerd in stcrt 04-01-2024 Nr. 230. Planning ZIN niet openbaar, volgens dashboard bezig met dossierindiening

 

talquetamab (Talvey®) Volwassen patiënten met recidiverend en refractair multipel myeloom die minimaal 3 eerdere behandelingen hebben gekregen, waaronder een immunomodulerend middel, een proteasoomremmer en een antiCD38antilichaam en die tijdens de laatste therapie ziekteprogressie hebben vertoond Plaatsing gepubliceerd in stcrt 14-09-2023 Nr. 25660. Planning ZIN niet openbaar, volgens dashboard bezig met dossierindiening
tafasitamab (Minjuvi®) Diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL, lymfeklierkanker) Plaatsing gepubliceerd in stcrt 30-07-2021 Nr. 37203ZIN-advies februari 2023: Pas opnemen in basispakket na prijsonderhandelingen. In juli 2023 liet de minister weten dat de onderhandelingen zijn mislukt
tebentafusp (Kimmtrak®) Uveamelanoom (oogkanker) Plaatsing gepubliceerd in stcrt 28-04-2022 Nr. 11824. Beoordeling gestart
teclistamab (Tecvayli®) Ziekte van Kahler (multipel myeloom) Plaatsing gepubliceerd in stcrt 19-09-2022 Nr. 24695. Beoordeling gestart.
tislelizumab (Tevrimba®) Voor zover verstrekt in het kader van geneeskundige behandelingen met uitzondering van de toepassing als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met niet-resectabel, lokaal gevorderd of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm na eerdere platina-bevattende chemotherapie Plaatsing gepubliceerd in stcrt 18-10-2023 Nr. 28852. Uitzondering in stcrt 24-11-2023 Nr. 32845. Planning ZIN niet openbaar en niet aanwezig in dashboard. Indicatieuitbreiding wordt elk moment verwacht voor onder andere de startbehandeling van niet-kleincellig longkanker zonder epidermale groeifactorreceptor of Anaplastic Lymphoma Kinase – aberraties
tremelimumab (Imjudo®)
 1. In combinatie met durvalumab en platinabevattende chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van volwassenen met gemetastaseerde niet kleincellige longkanker zonder sensibiliserende EGFR-mutaties of ALK-positieve mutaties
 2. In combinatie met durvalumab voor de eerstelijnsbehandeling van volwassenen met gevorderd of irresectabel hepatocellulair carcinoom
Plaatsing gepubliceerd in stcrt 14-03-2023 Nr. 8134. Planning ZIN niet openbaar, volgens dashboard bezig met dossierindiening
upadacitinib (Rinvoq®) Voor geneeskundige behandelingen, met een aantal uitzonderingen ZIN-advies maart 2024: Vergoed Rinvoq® voor de behandeling van de ziekte van Crohn
valoctocogene roxparvovec (Roctavian®) Ernstige hemofilie A Plaatsing gepubliceerd in stcrt 25-05-2022 Nr. 22265. Planning ZIN niet openbaar, volgens dashboard bezig met dossierindiening

Bron: Axon Healthcare, Horizonscan Geneesmiddelen, Ministerie van VWS, Staatscourant, Zorginstituut Nederland (ZIN)