Skip to main content

De GVS-modernisering wordt met één jaar uitgesteld naar 1 januari 2023 vanwege vertraging in de afstemming over de uitvoering ervan door de coronacrisis, meldt minster Van Ark per Kamerbrief. Omdat het uitstel na de implementatiedatum van de ijzeren voorraad komt te liggen, heeft het hiervoor ook consequenties.

De inwerkingtreding van de modernisering van het GVS wordt met één jaar uitgesteld naar 1 januari 2023 laat minister Van Ark per Kamerbrief (pdf) weten. Reden hiervoor is dat ook dit dossier door de coronacrisis onder druk is komen te staan. Op deze manier wil de minister met name artsen en voorschrijvers in deze tijd niet onnodig te belasten met de verschuiving in het voorschrijven en afleveren van medicijnen die de herberekening waarschijnlijk met zich meebrengt. Dit omdat dit volgens de minister een aanzienlijke (eenmalige) inspanning vraagt, en ze deze partijen niet onnodig extra wil belasten en meer rust te geven.

Een andere reden die Van Ark aanhaalt is omdat de afstemming over de uitvoering van de modernisering, en dan in het bijzonder over de invulling van de ‘medische noodzaak’, later is gestart en nog niet is afgerond. De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die de toepassing van ‘medische noodzaak’ mogelijk moet maken, heeft hierdoor ook vertraging opgelopen. Inmiddels is de afstemming hierover wel gestart, maar zorgt dit jaar extra ervoor ‘dat er voldoende tijd is voor de opzet en uitvoering van essentiële uitvoeringstrajecten, zoals de noodzakelijke aanpassingen in de ICT-systemen en voorlichting en communicatie aan patiënten, artsen, apothekers, zorgverzekeraars en leveranciers.’ Ze streeft ernaar om voor de zomer van 2021 de AMvB hierover aan de Kamer te sturen.

Besparingsverlies in begroting 2022

Financiële consequenties zijn er ook: het uitstel betekent namelijk dat de besparing in de begroting van €140 miljoen uit het regeerakkoord voor het jaar 2022 niet wordt ingevuld met de modernisering van het GVS. De minister geeft in de brief aan dat de dekking van dit besparingsverlies zal worden gevonden binnen de VWS-begroting. In de Voorjaarsnota 2021 wordt de Kamer hierover verder geïnformeerd.

Consequenties voor ijzeren voorraad niet genoemd

De minister rept overigens met geen woord over de consequenties van dit uitstel op de ijzeren voorraad. Over de aanleg van de ijzeren voorraad bestaat nog veel onduidelijkheid, maar het uitstel betekent dat de modernisering pas ná de implementatie van de ijzeren voorraad wordt doorgevoerd. Dit zou eerst middenin de aanleg van de voorraad vallen (die in juli 2022 gereed moet zijn), waardoor de onzekerheid rondom impact van GVS-modernisering bij het opbouwen van de voorraad hiermee dus minder lijkt te zijn. Uiteraard heeft de modernisering op een later moment alsnog veel invloed op de prijzen, maar de minister heeft hierover eerder al aangegeven dat de nieuwe vergoedingslimieten tijdig worden voorgehangen.

Bron: Axon Healthcare, Ministerie van VWS